Kantoorinformatie

Marxman Advocaten B.V.

Inschrijvingsnummer Handelsregister
32083052

BTW-nummer
NL809622166.B01.

Beroepsorganisatie
De Nederlandse advocaten van Marxman Advocaten B.V. zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op de website van deze beroepsorganisatie staan de wet- en regelgeving, waaronder ook de gedragsregels, die op de desbetreffende beroepsgroep van toepassing zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Marxman Advocaten B.V. heeft via Nationale-Nederlanden (polisnummer 2136034501) haar beroepsaansprakelijkheids- verzekering afgesloten. De verzekering biedt een wereldwijde dekking.

Klachtenregeling
Marxman Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de klachtencommissaris bij Marxman Advocaten, mr. Sebastiaan Palm. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. U kunt onze klachtenregeling hier downloaden (download hier).

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. In beginsel kunt u binnen vier weken onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoet zien. Mocht deze reactie langer duren, dan zullen wij u dit op voorhand, onder opgave van redenen, laten weten.

Geschillencommissie Advocatuur
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien wij er onverhoopt niet in slagen om een geschil in onderling overleg op te lossen kunt u de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt binnen één maand na de afhandeling van de klacht er toch voor kiest om naar de gewone rechter te gaan. In geval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie in depot stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

U kunt de Geschillencommissie als volgt bereiken:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Tel.: 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tot slot
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.