21 juni 2016
Wijziging wetsvoorstel Pre-pack door de Tweede Kamer

Vandaag is er een voorstel tot het wijzigen van het wetsvoorstel “Wet continuïteit Ondernemingen I”, beter bekend als Pre-pack, door de Tweede Kamer aangenomen.

De afgelopen periode is er veel aandacht voor de positie van werknemers, personeelsverenigingen en ondernemingsraden voor of tijdens een faillissement. Recent oordeelde de Ondernemingskamer dat de curator een ondernemingsraad niet om advies hoeft te vragen bij een doorstart. Dit was in een uitspraak in het faillissement van Drogisterijketen DA.

Opvallend is dat de Sociaal-Economische Raad (SER) dit jaar nog heeft aangegeven van mening te zijn dat tijdens een faillissement de WOR (Wet op de ondernemingsraden) van toepassing is. Volgens de SER dient een curator het voornemen om een deel van de onderneming af te stoten/te verkopen, in principe aan de ondernemingsraad voor te leggen.

De positie van een personeelsvereniging of een ondernemingsraad bij een pre-pack was nog niet vastgelegd in het wetsvoorstel. Op 10 juni jl. is er door de PvdA een voorstel tot wijziging ingediend. Deze wijziging houdt in dat de rechtbank aan het toewijzen van de pre-pack de volgende voorwaarde moet stellen:

“Als de onderneming die de pre-pack heeft aangevraagd krachtens wettelijke bepalingen een personeelsvereniging of een ondernemingsraad heeft, dient deze bij de voorbereiding van het dreigende faillissement te worden betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet. De rechtbank benoemt een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad of personeelsvereniging als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers”.

Uit de onderstreepte tekst blijkt dat indien een onderneming vrijwillig een personeelsvereniging of ondernemingsraad heeft de rechtbank de voorwaarde niet hoeft te stellen. Daarnaast is het mogelijk om in het verzoek tot het toewijzen van de pre-pack te beargumenteren waarom het belang van de onderneming zich er tegen verzet om een vertegenwoordiging vanuit de ondernemingsraad of personeelsvereniging te benoemen.

Contactinformatie
Sanne Koster, sectievoorzitter Herstructurering, Financiering & Faillissementen
koster@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000