13 november 2019
Betekenen aan briefadres

Het starten van een rechtszaak in het privaatrecht heet het aanhangig maken van de zaak. Een zaak wordt aanhangig gemaakt door het laten betekenen van een dagvaarding. Oftewel, het laten beteken van een exploot. Betrokkene zijn bij een rechtszaak kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Het is daarom van belang dat je op de hoogte bent van een rechtszaak waar jij belang bij hebt. Het betekenen van een exploot is daarom duidelijk omschreven in de wet. De Hoge Raad heeft zich recent (datum) uitgelaten over het laten betekenen van een exploot op een briefadres.

Indien een deurwaarder de opdracht krijgt een exploot te betekenen, zal de deurwaarder in eerste instantie proberen het exploot te betekenen aan de woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd. Met woonplaats wordt bedoeld de plaats waar diegene daadwerkelijk woont of zijn werkelijke verblijf plaats heeft. In sommige gevallen mag een andere woonplaats gekozen worden. Indien een andere woonplaats is gekozen, dient op dat adres te worden betekend.

De wet bevat ook regels voor het betekenen van een exploot in het geval er geen woonplaats of daadwerkelijke verblijfplaats bekend is. Betekening vindt dan plaats aan een ambtenaar van het Openbaar Ministerie en er wordt een uittreksel van het exploot bekendgemaakt in de Staatscourant. Uit de praktijk blijkt dat bij openbare betekening de kans klein is dat de betrokkene daadwerkelijk kennis neemt van het exploot.

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of een deurwaarder een exploot kan en moet uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (hierna: “BPR“) opgenomen briefadres in plaats van openbaar betekenen.

Anders dan openbare betekening vindt de Hoge Raad het betekenen op het briefadres effectief. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat voor het betekenen van exploten een briefadres kan worden aangemerkt als een gekozen woonplaats. Dan is er geen sprake van onbekendheid met de woonplaats of werkelijke verblijfplaats én moet er worden betekend op dit adres in plaats van openbaar betekenen. Dit geldt alleen niet wanneer de deurwaarder moet aannemen dat het briefadres niet (meer) juist is.

Het kiezen van een briefadres heeft naar ons idee meer betekenis gekregen. Het kan namelijk zo zijn dat u te maken hebt met een situatie waarbij u moet betekenen aan een briefadres of dat aan jouw briefadres wordt betekend. In dat geval in het noodzaak adequaat te reageren.

Contactinformatie
Björn de Smit, Advocaat Aanbestedingen, Bouw en Contracten
E-mail: desmit@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Jasminke Meester, Juridisch medewerker Aanbestedingen, Bouw en Contracten
E-mail: meester@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000