9 januari 2020
Belang van goede bijstand bij een procedure

Het belang van een goede procesvoering werd in deze zaak nogmaals duidelijk. In hoger beroep waren niet alle relevante feiten en omstandigheden, waar de rechtbank eerder uitdrukkelijk en zonder voorbehoud over had geoordeeld, met succes betwist. Dit leidt ertoe dat in het vervolg van de procedure van dat oordeel van de rechtbank wordt uitgegaan. Dit kan soms vervelende consequenties hebben voor één of beide partijen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

De zaak ging, kort gezegd, over het volgende. Aan de vergunninghouder was bij besluit van het college van burgemeester en wethouders (hierna: “College”) een aanvraag tot verkrijgen van een exploitatievergunning voor een coffeeshop afgewezen. Reden daarvoor was dat niet aan de voorgeschreven afstandseis, van 250 meter tussen een coffeeshop en scholen, uit het geldende coffeeshopbeleid werd voldaan. De rechtbank had dit besluit vernietigd. Later in de beroepsprocedure mocht de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) zich uitlaten over de zaak.

Gedurende de beroepsprocedure was ter plaatse een hekwerk was geplaatst waardoor de loopafstand met 25 meter was verlengd. Maar, één van de partijen stelde zich nog steeds op het standpunt dat niet aan de afstandseis was voldaan.

Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat de gemeten afstand tussen de coffeeshop en de betreffende school 239 meter was én dat op een bepaalde wijze gemeten moest worden. De Afdeling heeft eerder geoordeeld dat in het geval geen hoger beroep is ingesteld tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank dat tot gevolg heeft dat, indien in beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar beroepsgronden worden aangevoerd die door de rechtbank in die eerdere uitspraak uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen, de rechtbank van de juistheid van het eerder gegeven oordeel over die beroepsgronden heeft uit te gaan.

De Afdeling stelt vast dat, omdat de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud over de gemeten afstand en de wijze van meten heeft geoordeeld én daartegen geen hoger beroepsgronden waren gericht, de Afdeling hier vanuit moet gaan. Gevolg daarvan is dat het College niet opnieuw de afstand en de wijze van meten hoefde vast te stellen voor het verlenen van de vergunning, door het plaatsen van het hekwerk werd de 250 meter gehaald, aldus de Afdeling. Met andere woorden, als met succes de wijze van meten of de gemeten afstand wél was betwist, had de zaak wellicht een andere afloop gehad.

Laat u altijd bijstaan door een gespecialiseerde procesadvocaat bij een procedure (bezwaar, beroep en hoger beroep). Zoekt u bijstand? Neemt u gerust contact met ons op en vraag naar onze procesadvocaten.

Contactinformatie
Werner Altenaar, Procesadvocaat sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: altenaar@marxman.nl / Telefoonnummer; 033 – 450 80 00

Jasminke Meester, Juridisch Medewerkster sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: meester@marxman.nl / Telefoonnummer; 033 – 450 80 00