4 september 2019
Bedrijfsgeheimen 1-0-1

Bedrijfsgeheimen spelen een belangrijke rol bij innovatie en ontwikkeling binnen een bedrijf alsook bij de bescherming van kennisuitwisseling tussen bedrijven. Bedrijfsgeheimen vormen daarom één van de meest gebruikte manieren waarop bedrijven intellectuele schepping en innovatieve knowhow beschermen. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) regelt de bescherming van informatie als bedrijfsgeheim en geeft de houder van bedrijfsgeheimen een aantal wettelijke middelen om tegen inbreuk op het bedrijfsgeheim op te treden. Hieronder geef ik kort weer aan welke eisen moet zijn voldaan om een bedrijfsgeheim te kunnen beschermen en wat de houder tegen inbreuk kan doen.

Definitie bedrijfsgeheimen
Het begrip bedrijfsgeheim is een ruim begrip, omdat het zowel technische als commerciële informatie omvat en op een breed scala aan informatie betrekking kan hebben. Van technologische kennis, zoals fabricagemethoden en recepturen, tot handelsgegevens, informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen of marktonderzoek en marktstrategieën. Bedrijfsgeheimen zijn geen intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, modellen, merken en kwekersrechten, die in geval van openbare registratie neerkomen op een (tijdelijk) monopolie. Voor bescherming van bedrijfsgeheimen geldt juist het tegenovergestelde: zij zijn beschermd zolang zij geheim zijn en zolang de rechthebbende zich redelijkerwijs inspant om dit geheime karakter te handhaven. De Wbb heeft dan ook niet tot gevolg dat exclusieve rechten worden verkregen op bedrijfsgeheimen.

Drie eisen voor bescherming
Voor bescherming van een bedrijfsgeheim moeten aan drie cumulatieve voorwaarden zijn voldaan, namelijk:

i. het betreft informatie die geheim is;
ii. de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is; en
iii. de houder van de informatie heeft redelijke maatregelen getroffen om deze informatie geheim te houden.

i.               Informatie die geheim is
Allereerst moet het gaan om informatie die geheim is. Dit betekent dat de informatie niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen die zich binnen bepaalde kringen  bezighouden met dergelijke informatie. De enkele bekendheid van een ander met de informatie of elementen daarvan betekent niet per definitie dat deze informatie niet langer geheim is. Bepalend is of de informatie eenvoudig toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich veel met dergelijke informatie bezighouden. Dit houdt in dat bekendheid met of toegankelijkheid van de betreffende informatie binnen een andere sector, branche en/of industrie niet hoeft af te doen aan de geheime aard van die informatie. Alledaagse informatie valt niet onder de definitie van een bedrijfsgeheim. Ook ervaring en vaardigheden die werknemers opdoen tijdens hun werkzaamheden vallen niet onder bedrijfsgeheimen.

ii.             Informatie die handelswaarde bezit
Onder het begrip ‘handelswaarde’ wordt zowel feitelijke als potentiële handelswaarde verstaan. Een bedrijfsgeheim heeft handelswaarde wanneer het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken daarvan schadelijk zou kunnen zijn voor de belangen van de persoon die rechtmatig over die informatie beschikt. Hierdoor kan namelijk afbreuk worden gedaan aan het wetenschappelijk en technisch potentieel, de zakelijke of financiële belangen, de strategische posities of het concurrentievermogen van die persoon. Vanwege de specifieke afbakening van het begrip ‘handelswaarde’ valt andere vertrouwelijke informatie, zoals informatie over een reorganisatie, bestuurswisseling of vermoeden van fraude, in beginsel niet binnen het bereik van de Wbb. De bescherming van dit soort vertrouwelijke informatie zal dan via de contractuele weg moeten worden afgedwongen.

iii.           Informatie die geheim wordt gehouden
Er moeten redelijke maatregelen zijn getroffen om de informatie vertrouwelijk te houden. Onder redelijke maatregelen worden zowel contractuele als technische maatregelen verstaan. Een aantal voorbeelden van contractuele maatregelen zijn het opnemen van geheimhoudingsclausules in handelscontracten en het opnemen van geheimhoudingsbepalingen in arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen. Deze geheimhouding moet uitdrukkelijk daarin zijn vastgelegd. Als voorbeelden van technische informatie worden genoemd het expliciet benoemen of registreren van informatie als bedrijfsgeheimen, het implementeren van een organisatorische maatregel zodat alleen sleutelfiguren in een bedrijf toegang hebben tot die informatie en het bewaken van het bedrijfsterrein of de betrokken installatie. Voorts is te denken aan digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie, bijvoorbeeld ter voorkoming van het inbreken in computerbestanden of e-mail.

Verkrijgen, gebruiken en openbaar maken
Onder de Wbb kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Het verkrijgen van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer het zonder de toestemming van de houder is verkregen door onbevoegde toegang tot, of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het kan worden afgeleid. Ook gedragingen die in strijd zijn met eerlijke handelspraktijken kunnen onder omstandigheden worden gekwalificeerd als een onrechtmatige verkrijging van een bedrijfsgeheim. Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer het zonder de toestemming van de houder wordt gebruikt of openbaar wordt gemaakt door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze heeft verkregen. Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is ook onrechtmatig als dit in strijd is met een geheimhoudingsovereenkomst of een (contractuele) verplichting die strekt tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Rechtsmiddelen
De Wbb geeft de rechthebbenden diverse middelen om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden. Zo kan er bij de rechter een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim worden gevorderd of een verbod op de productie van goederen die door middel van het bedrijfsgeheim zijn geproduceerd. Ook kan de rechthebbende verlof vragen om (bewijs)beslag te leggen op vermeende inbreukmakende goederen, een vordering instellen tot het terugroepen uit de markt of vernietigen van reeds vervaardigde inbreukmakende goederen of vernietiging vorderen van de documenten die het bedrijfsgeheim bevatten. Ook kan onder bepaalde voorwaarden schadevergoeding worden gevorderd.

Conclusie
Voor u als ondernemer is het ten eerste van belang om goed in kaart te brengen of en in hoeverre u over informatie beschikt die u als bedrijfsgeheim wenst te beschermen. U dient deze informatie dan ook als zodanig te bestempelen. Daarnaast is het van belang om ook daadwerkelijk redelijke maatregelen te treffen om deze informatie geheim te houden. Wanneer informatie namelijk door uw toedoen bekend wordt of uitlekt en daardoor niet meer geheim is, geniet het geen bescherming meer als bedrijfsgeheim. Indien regelmatig bedrijfsgeheimen worden verzonden via onbeveiligde e-mail of via platformen als bijvoorbeeld WeTransfer, kan dat mogelijk al betekenen dat er geen redelijke maatregelen worden getroffen om de informatie geheim te houden. Ook als een werknemer “per ongeluk” een bedrijfsgeheim naar de verkeerde persoon doorstuurt, zou dat kunnen betekenen dat er geen redelijke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Zorg er dus voor dat u dit goed geregeld heeft.

Mocht u twijfelen of u het goed geregeld heeft of meent u dat een ander inbreuk maakt op uw bedrijfsgeheim? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen met u kijken naar de beste manier om uw bedrijfsgeheimen te beschermen en te handhaven.

Contactinformatie
Tahir Bodha, advocaat sectie Intellectueel Eigendom, Privacy & Dataprotectie en ICT & Technologie
bodha@marxman.nl / telefoonnummer 033-450 8000